Wsparcie

EFMR to fundusz na rzecz unijnej polityki morskiej i rybołówstwa na lata 2014–2020.

Jest to jeden z pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, które wzajemnie się uzupełniają i wspierają wzrost gospodarczy i zatrudnienie dzięki ożywieniu gospodarczemu w Europie.

Celem funduszu jest:

  • wspieranie rybaków w przechodzeniu na rybołówstwo zrównoważone
  • wspieranie społeczności nadmorskich w różnicowaniu lokalnej gospodarki
  • finansowanie projektów przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia jakości życia społeczności nadmorskich w Europie
  • ułatwianie dostępu do finansowania.

Jak działa fundusz

Fundusz jest wykorzystywany do współfinansowania projektów przy równoczesnym użyciu krajowych źródeł finansowania.

  • Każdemu z państw członkowskich przydzielana jest – w oparciu o wielkość jego sektora rybackiego – część ogólnego budżetu funduszu.
  • Następnie każde z państw opracowuje program operacyjny English (en) , wyszczególniając, na co chce wydać przydzielone mu środki finansowe.
  • Po przyjęciu programu przez Komisję organy krajowe podejmują decyzję co do tego, które projekty zostaną sfinansowane.
  • Władze krajowe i Komisja wspólnie odpowiadają za realizację programu.

Dostęp do finansowania w ramach EFMR

Aby sprawdzić, czy projekt kwalifikuje się do otrzymania wsparcia z EFMR:

  • Najpierw należy skontaktować się z krajowym urzędem pdf - 141 KB [141 KB] , który odpowiada za zarządzanie programem operacyjnym English (en) w danym kraju.
  • Następnie należy postępować zgodnie ze stosownymi procedurami składania wniosków, aby instytucja zarządzająca mogła sprawdzić, czy projekt kwalifikuje się do otrzymania pomocy i czy spełnia on odpowiednie kryteria selekcji i priorytetów inwestycyjnych.

Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów

W grudniu 2013 r. Rada przyjęła rozporządzenie nr 1303/2013/UE w sprawie wspólnych przepisów, aby zmaksymalizować efektywność europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (obejmujących instrumenty finansowe polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa). W rozporządzeniu tym zawarto zbiór zasad dotyczących funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Obejmują one przepisy w zakresie warunków, kontroli wyników, ustaleń dotyczących nadzoru, sprawozdawczości oraz zasad kwalifikowalności i oceny.

Więcej informacji http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_pl.htm