O nas

Stowarzyszenie „Šilutės žuvininkystės vietos veiklos grupė“ (Lokalna Grupa Rybołówstwa w Szyłokarczmie) – to NGO, założone 1 września 2008 r.

Podstawowe cele stowarzyszenia – skupiać ludność regionu rybołówstwa, działać jako pośrednik pomiędzy członkami stowarzyszenia, władzami lokalnymi i krajowymi, przygotowywać i organizować różne projekty/programy rybołówstwa/strategie, mające na celu rozwój sektora rybołówstwa oraz mobilizowanie zasobów ludzkich i materialnych, niezbędnych do osiągnięcia powyższych celów.

Członkami stowarzyszenia są jak osoby prywatne, tak i prawne, związane z rybołówstwem, wspierające organizację w realizacji celów i zadań, opisanych statucie.

Obecnie stowarzyszenie liczy 12 członków – 10 osób prawnych, działających w sektorze rybołówstwa i 2 osoby fizyczne.

Krótko o działalności:

W 2015 r. stowarzyszenie zrealizowało projekt Nr 3KOL2-3-14-01-PR001 „Rozwój rynku realizowania produkcji sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez popularyzację i promocję wykorzystywania produktów“, na podstawie Programu Działania Litewskiego Sektora Rybołówstwa na lata 2007-2013, priorytet trzeci „Działania służące wspólnemu interesowi“, działanie „Działania wspólne“, obszar działania „Kampanie poszerzające rynek i promujące produkty sektora rybołówstwa i akwakultury“, finansowane z Europejskiego Funduszu Rybackiego i budżetu Republiki Litewskiej, podczas którego zorganizowała trzy wystawy w Wielkiej Brytanii, Polsce i na Łotwie.

W latach 2014-2015 organizacja jako partner brała udział w realizacji włoskiego projektu „Sustainable and Holistic Approaches to Development in European Seaboards“ (SHADES).

W latach 2013-2015 organizacja, na mocy umów o wykonanie usługi, na zamówienie państwowej instytucji „Šilutės žemės ūkio mokykla“ (Szkoła Rolnicza w Szyłokarczmie) przygotowała materiały edukacyjne: „Hydrochemia akwakultur“ i „Zdrowie ryb, ich choroby, zapobieganie i leczenie“.

W latach 2013-2014 organizacja udzielała usług konsultacyjnych administracji samorządu m. Taurogi, gdzie zrealizowała 2 lokalne projekty rozwojowe, finansowane z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR).

O realizowanym projekcie

We wrześniu 2015 r. stowarzyszenie „Šilutės žuvininkystės vietos veiklos grupė“ złożyła wniosek na realizację działania ‘Marine protected areas: network(s) for enhancement of sustainable fisheries in the EU Mediterranean waters’, a pilot project ‘support measures for small-scale fishing’ and a Preparatory Action ‘Guardians of the Sea’.

Od stycznia 2016 r. rozpoczęła realizację projektu „Rozwój współpracy sektora drobnego rybołówstwa krajów bałtyckich poprzez dzielenia się dobrą praktyką podczas wizytów studyjnych oraz stworzenie bazy informacyjnej w przestrzeni wirtualnej“, finansowanego ze środków stowarzyszenia i Unii Europejskiej w ramach umowy „Pilot Project 'Support Measures for Small -Scale Fishing'  AGREEMENT NUMBER – MARE/2014/04 – SI2.723898.

Podstawowy cel projektu – stworzenie warunków współpracy przedstawicieli sektora drobnego rybołówstwa krajów bałtyckich oraz wzrost ich informatywności.

Specjalne cele projektu:

  • Rozwój współpracy sektora drobnego rybołówstwa i wymiana dobrych praktyk;
  • Stworzenie wirtualnej bazy informacyjnej, która pozwoli na zwiększenie informatywności przedstawicieli sektora drobnego rybołówstwa;
  • Systematyzowanie i analizowanie informacji, dotyczącej biznesu rybackiego, tworzenie możliwości na bardziej aktywny udział w procesach udzielania konsultacji i procesach decyzyjnych w ramach nowej regionalnej polityki rybołówstwa dla przedstawicieli tego sektora.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące działania:

  1. Prace przygotowawcze:
  2. Działania administracyjne projektu:
  3. Działania w ramach rozwoju współpracy:
  4. Stworzenie i administrowanie wirtualnej bazy informacyjnej:

Oczekiwane rezultaty:

- Zorganizowane wstępne wizyty studyjne. Istota zorganizowania wizyt – spotkanie się przedstawicieli lub przedstawicieli organizacji sektora drobnego rybołówstwa z docelowych krajów, wyjaśnienie podstawowych potrzeb i aspiracji.

- Stworzenie bazy informacyjnej w przestrzeni wirtualnej. W bazie informacyjnej będą przechowywane oraz zamieszczane informacje/analizy/propozycje, dotyczące: aktów prawnych Litwy, Estonii, Polski i Łotwy w zakresie rybołówstwa; programów, dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej oraz zaproszenia do składania wniosków; innowacyjnych rozwiązań w zakresie biznesu rybackiego; dobrych praktyk, dotyczących racjonalnej i zrównoważonej metodyki połowowej; przykładów dobrych praktyk, dotyczących zrealizowanych projektów z zakresu rybołówstwa finansowanych ze środków UE. Z bazy danych będą mogły korzystać nie tylko bezpośrednie w projekcie uczestniczący przedstawiciele sektora drobnego rybołówstwa, ale też wszyscy pozostali.

- Zorganizowane konferencje na Litwie, Łotwie, w Estonii i w Polsce. Podczas konferencji przedstawiciele sektora drobnego rybołówstwa będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu, będzie rozwijana współpraca pomiędzy przedstawicielami docelowych krajów, przedstawiane materiały informacyjne i propozycje dotyczące dalszych działań.