Raport z Międzynarodowej Konferencji

4 kwietnia 2017 r.

Parnawa, Estonia

 

Projekt: „Rozwój współpracy sektora drobnego rybołówstwa krajów bałtyckich poprzez dzielenie się dobrą praktyką podczas wizyt studyjnych oraz stworzenie bazy informacyjnej w przestrzeni wirtualnej“, finansowany z funduszy Unii Europejskiej oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Rybołówstwa w Szyłokarczmie.

Cel spotkania: rozwój międzynarodowej współpracy oraz wymiany dobrych praktyk sektora drobnego rybołówstwa poprzez zorganizowanie konferencji, w której uczestniczyli rybacy-przedsiębiorcy z Litwy i Estonii, łowiący przy wybrzeżu Morza Bałtyckiego i wodach śródlądowych.

Przebieg Konferencji:

 1. Część teoretyczna.

Podczas konferencji została przedstawiona istota projektu, jego cele i zadania oraz planowane wyniki. Przedstawiono kwestie drobnego rybołówstwa, omówione podczas konferencji w Lipawie (Łotwa) oraz Ustce (Polska), które odpowiednio się odbyły 23 sierpnia 2016 r i 17 listopada 2016 r., zapoznano się z działalnością estońskich rybaków i właściwościami rybołówstwa komercyjnego. Na konferencji omówiono następujące tematy:

 1. Możliwości rozwoju współpracy sektora drobnego rybołówstwa krajów bałtyckich.
 2. Występowanie inwazyjnego gatunku ryby – babki śniadogłowej (Neogobius melanostomus) w wodach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego.
 3. Szkody, wyrządzane przez foki dla rybołówstwa komercyjnego.
 4. Podatek akcyzowy na paliwo.
 5. Szkody, wyrządzane przez kormorany dla rybołówstwa komercyjnego oraz zasobów rybnych.
 6. Propagowanie konsumpcji produktów rybnych.

 1. Część praktyczna. Dyskusja i wnioski.
 
 1. Możliwości rozwoju współpracy sektora drobnego rybołówstwa krajów bałtyckich.

Podczas omawiania kwestii dotyczących możliwości współpracy pomiędzy rybakami, uczestnicy konferencji potwierdzili, że współpraca między sąsiednimi krajami jest szczególnie istotna dla przedstawicieli działalności wyspecjalizowanej, tzn. rybaków uczestniczących w połowach komercyjnych (w tym przypadku łowiący przy wybrzeżu Morza Bałtyckiego i wodach śródlądowych). Zauważono, że rybacy uczestniczących w projekcie krajów prowadząc działalność, tzn. łowiąc przy wybrzeżu Morza Bałtyckiego i wodach śródlądowych stykają się z tymi samymi problemami, dotyczącymi metod połowu oraz złowionych ryb.

Analizując możliwości komunikacji i współpraca oraz sprawne i szybkie sposoby rozwiązywania powstałych problemów, przedstawiono ewentualne rozwiązania:

- utworzenie wspólnego oficjalnego związku, tzn. każdy z czterech krajów (Litwa, Łotwa, Estonia i Polska) musi mieć przedstawiciela, który będzie bezpośrednio odpowiedzialny za dostarczanie, systematyzację, analizowanie informacji związanych z rybołówstwem i rybołówstwem komercyjnym. Obecnie zespół projektu prawidłowo i wszechstronnie przeanalizowaną informację może uzyskać dopiero po przestudiowaniu prawa Republiki Litewskiej reglamentującego rybołówstwo itp. Przepisy prawne każdego kraju są inne, również pojawiają się trudności lub rozbieżności tłumaczeniowe, nie tylko w tłumaczeniu z języka obcego, ale także bezpośrednio komunikując się z rybakami. Podkreślono również, że drobne przedsiębiorstwa rybackie nie mają swoich przedstawicieli przy instytucjach Unii Europejskiej, gdzie ci mogliby podnosić sprawy dotyczące małych przedsiębiorstw, gdyż najczęściej są tam podejmowane jedynie kwestie dotyczące dużych przedsiębiorstw rybackich

- zatrudnienie odpowiednich przedstawicieli (administratorów projektu). W celu rozwiązania niniejszych problemów (znajomość prawa swego kraju, brak bariery językowej, bezpośrednie obcowanie we własnym języku, i tak dalej.) wskazane jest, aby zatrudniać pracowników, którzy byliby bezpośrednio odpowiedzialni za realizację powyższych działań.

- oddzielny dostęp do administracji strony internetowej. W celu zwiększenia na stronie internetowej poziomu wiadomości oraz przedstawiania bardziej aktualnych dla poszczególnych krajów tematów, administratorzy mieliby dostęp do administrowania konta strony ich kraju, natomiast usystematyzowana oraz aktualna dla wszystkich krajów docelowych projektu informacja miałaby być tłumaczona na język angielski i udostępniana we wszystkich językach. W taki sposób zostałby rozwiązany problem bariery językowej, jak również szybka i szczegółowa informacja zostałaby udostępniona dla każdego rybaka.

- organizacja bezpośrednich spotkań międzynarodowych. Podczas konferencji uczestnicy potwierdzili, że dyskusje wśród uczestników spotkań lub konferencji są jedną z najbardziej skutecznych form komunikacji i współpracy, dlatego w przyszłości organizacja takich imprez otrzyma większą część środków finansowych.

Spodziewane rezultaty po utworzeniu międzynarodowego wspólnego związku:

- bardziej skuteczne poszukiwanie rozwiązywania i realizacji problemów korzystając z doświadczenia innych krajów (przez administratorów, podczas międzynarodowych spotkań).

- przedstawiciel(-e) wspólnego związku może lepiej przedstawić zdanie i wpłynąć na ewentualne decyzje instytucji Unii Europejskiej, ponieważ to nie będzie dotyczyło problemów odrębnego państwa, ale powstałych w kilku krajach.

- wzrost możliwości opracowywania i wdrażania wspólnych projektów europejskich, dzięki którym rybacy będą mogli lepiej wykorzystać innowacje technologiczne oraz wiedzę naukową, mogącą im pomóc w tworzeniu i rozwoju działalności gospodarczej.

- informacyjna oraz dostępna dla rybaków z poszczególnych krajów strona internetowa.

-.realizacja działań marketingowych rozwijających sprzedaż ryb i produktów rybnych, podtrzymywanie dziedzictwa kulinarnego lub kulturowego i tak dalej.

 1. Występowanie inwazyjnego gatunku ryby – babki śniadogłowej (Neogobius melanostomus) w wodach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego. Przedstawiając problem, który podnieśli rybacy łotewscy i polscy, dotyczący występowania ryby inwazyjnej – babki śniadogłowej – w polskich oraz łotewskich wodach, uczestnicy konferencji zgodzili się, że populacja ryb wzrasta, a to wpływa na spadek ilości innych ryb (flądra, śledź bałtycki, itd.). Rybacy również poinformowali, że żadne działania, które miałyby na celu zmniejszenie jej populacji, nie są podejmowane.
 2. Szkody, wyrządzane przez foki dla rybołówstwa komercyjnego. Podczas przedstawiania na Łotwie oraz w Polsce kwestii dotyczących szkód, wyrządzanych przez foki, estońscy rybacy zapoznali się z konkretnymi szkodami, jakie foki wyrządzają dla polskich i łotewskich rybaków, zostały przedstawione odpowiednie fotografie. Litewscy rybacy przedstawili mechanizm rekompensaty strat za szkody, wyrządzone przez foki, działający na Litwie. Jednak wszyscy uczestnicy byli jednakowo przekonani, że takowe rozwiązanie problemu nie zmniejsza rosnącej populacji fok. Estońscy rybacy wyjaśnili, że w Estonii populacja fok jest regulowana polując na nie, dlatego ten problem nie jest tak bardzo bolesny. Zdecydowano, aby dowiedzieć się, na jakiej podstawie są dopuszczalne takie działania.
 3. Podatek akcyzowy na paliwo. Podczas konferencji litewscy rybacy wyrazili zdanie, że małe i bardzo małe spółki w sektorze rybołówstwa są narażone na dyskryminację, gdyż nie są objęte obniżonym podatkiem akcyzowym na zakup paliwa, ponieważ łowiący w wodach przybrzeżnych i śródlądowych muszą korzystać z łodzi na silnikach benzynowych. Polscy rybacy nie widzą w tej kwestii dużego problemu, ponieważ łowią ryby przy pomocy łodzi napędzanych silnikiem z olejem napędowym i otrzymują zwolnienie z akcyzy z tytułu zakupu oleju napędowego. Estońscy rybacy również zgodzili się, kwestia zmniejszenia akcyzy na benzynę jest dla nich istotna. Celem jest, aby spróbować odwołać się do instytucji UE o możliwość zmiany przepisów, które regulują wielkość akcyzy paliwowej.
 4. Szkody, wyrządzane przez kormorany dla rybołówstwa komercyjnego oraz zasobów rybnych. Podczas konferencji został wymieniony jeden z najistotniejszych problemów dla polskich, łotewskich i litewskich rybaków dotyczący szkód, wyrządzanych przez kormorany. Zostało podkreślone, że duża populacja kormoranów ma wpływ na rybołówstwo komercyjne i dotychczas stosowane środki kontroli populacji kormoranów są nieskuteczne. Ten problem jest również aktualny dla estońskich rybaków. Jednogłośnie przyznano, że instytucje Unii Europejskiej powinny również więcej uwagi udzielić temu problemowi.
 5. Propagowanie konsumpcji produktów rybnych. Uczestnicy konferencji zgodzili się, że obecnie jest odczuwalny spadek konsumpcji ryb i produktów rybnych, a także są trudności chcąc zaprezentować ryby albo produkty rybne za pomocą dziedzictwa kulinarnego lub kulturowego, nie tylko indywidualnie, ale także na większą skalę. Nadal pozostają trudność chcąc zaprezentować swoją produkcję na targach czy imprezach. Uczestnicy konferencji zaproponowali znaleźć możliwość zwiększenia propagowania dziedzictwa kulturowego i / lub kulinarnego poprzez programy wymiany i na większą skalę, uprościć możliwości współpracy przy propagowaniu ryb i produktów rybnych podczas imprez i targów, a także za pośrednictwem strony internetowej.
 

Kierownik projektu                                                                              Egidijus Narevičius

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Dodaj komentarz