Par mums

Asociācija „Šilutės žuvininkystės vietos veiklos grupė” (Šilutes zivsaimniecības teritorijas darbības grupa) ir bezpeļņas publiska juridiska persona, kas dibināta 2008. gada 1. septembrī.

Asociācijas galvenie mērķi – pulcēt zivsaimniecības reģiona iedzīvotājus, darboties kā starpniekam starp asociācijas biedriem, pašvaldības un nacionālajām institūcijām, rīkot un organizēt dažādus projektus/zivsaimniecības programmas/stratēģiju, īstenojot zivsaimniecības sektora attīstības mērķus un uzdevumus, apkopojot materiālos un cilvēciskos resursus to mērķu īstenošanai.

Asociācijas biedri ir gan fiziskas, gan juridiskas personas, kas saistītas ar zivsaimniecību un kas palīdz īstenot organizācijas statūtos noteiktos mērķus un uzdevumus.

Šobrīd asociācijā ir 12 biedri – 10 juridiskas personas, uzņēmumi, kas darbojas zivsaimniecības jomā, un 2 fiziskas personas.

Īsi par darbību:

Asociācija 2015. gadā īstenoja projektu Nr. 3KOL2-3-14-01-PR001 „Žuvininkystės ir akvakultūros produkcijos realizavimo rinkos plėtra, populiarinant ir skatinant jų vartojimą” (Zivsaimniecības un akvakultūras produkcijas realizēšanas tirgus paplašināšana, popularizējot un veicinot to lietojumu), saskaņā ar Lietuvas zivsaimniecības sektora 2007.–2013. gada darbību programmas trešā prioritārā virziena „Kopējo interešu līdzekļi” līdzekli „Kolektīvās darbības” darbības jomas „Zivsaimniecības un akvakultūras produktu jaunu tirgu paplašināšana un veicināšanas kampaņas, finansētas no Eiropas zivsaimniecības fonda un Lietuvas budžeta, kura laikā sarīkoja trīs izstādes Anglijā, Polijā un Latvijā.

2014.–2015. gadā iestāde kā partneris piedalījās īstenojot Itālijas rīkoto projektu „Sustainable and Holistic Approaches to Development in European Seaboards” (SHADES).

2013.–2015. gadā iestāde saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas līgumiem Valsts budžeta iestādei „Šilutės žemės ūkio mokykla” (Šilutes lauksaimniecības skola) sagatavoja mācību materiālus: „Akvakultūras hidroķīmija” un „Zivju veselība, slimības, to novēršana un ārstēšana”.

2013.–2014. gadā iestāde sniedza konsultēšanas pakalpojumus Tauraģes rajona pašvaldības administrācijai, kura īstenoja 2 Vietas darbības projektus, kurus finansēja no Eiropas zivsaimniecības fonda (EZF).

Par īstenojamo projektu

2015. gada septembrī asociācija „Šilutės žuvininkystės vietos veiklos grupė” (Šilutes zivsaimniecības teritorijas darbības grupa) iesniedz iesniegumu saskaņā ar līdzekli ‘Marine protected areas: network(s) for enhancement of sustainable fisheries in the EU Mediterranean waters’, a pilot project ‘support measures for small-scale fishing’ and a Preparatory Action ‘Guardians of the Sea’.

No 2016. gada janvāra uzsākta projekta „Baltijos kranto šalių smulkiosios žvejybos sektoriaus bendradarbiavimo plėtojimas, taikant gerosios praktikos ketimąsi pažintinių susitikimų metu ir informacinės bazės sukūrimą virtualioje erdvėje metodus” (Baltijas krasta valstu mazapjoma zvejniecības sektora sadarbības attīstīšana, piemērojot labākās prakses apmaiņu izglītojošu tikšanās reižu laikā un informācijas bāzes izveidošanas virtuālajā telpā metodes) īstenošana, kuru finansē ar asociācijas un Eiropas Savienības līdzekļiem saskaņā ar līgumu „Pilot Project 'Support Measures for Small -Scale Fishing' (Pilotprojektu „Atbalsta pasākumi mazapjoma zvenjniecībai”)  LĪGUMA NUMURS – MARE/2014/04 – SI2.723898.

Galvenais projekta mērķis – radīt apstākļus Baltijas krasta valstu mazapjoma zvejniecības sektora pārstāvju sadarbības attīstīšanai un to informētības palielināšanai.

Speciālie projekta mērķi:

  • Attīstīt starptautisku mazapjoma zvejniecības sektora sadarbību un labākās prakses apmaiņu;
  • Izveidot virtuālu informācijas bāzi mazapjoma zvejniecības sektora pārstāvju informētības palielināšanai;
  • Sistematizēt un analizēt ar zvejniecības uzņēmējdarbību saistīto informāciju, izveidojot iespējas mazapjoma zvejniecības sektora pārstāvjiem aktīvāk piedalīties konsultēšanas un lēmumu pieņemšanas procesos, kas izpildāmi saskaņā ar jaunu reģionalizētu zvejniecības politiku.

Projekta laikā īstenojamās darbības:

  1. Sagatavojamie darbi:
  2. Projekta administrēšanas darbība:
  3. Sadarbības attīstīšanas darbības:
  4. Informācijas bāzes virtuālajā vidē izveidošana un administrēšana:

Plānojamie rezultāti:

- Saorganizētas ievadizglītojošās vizītes. Vizīšu organizēšana būtība – satikties ar visu projekta mērķa valstu mazapjoma zvejniecības pārstāvju vai viņus pārstāvošo organizāciju pārstāvjiem, noskaidrot galvenās vajadzības un vēlmes.

- Izveidota informācijas bāze virtuālajā telpā. Informācijas bāzē tiks uzkrāta un ievietota informācija/analīzes/piedāvājumi: saistīta ar zvejniecību reglamentējošiem aktiem Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Latvijā; Eiropas savienības atbalsta fondu finansējamām programmām, un aicinājumiem iesniegt iesniegumus; zvejniecības uzņēmējdarbības jaunumiem; labākās prakses, piemērojot racionālu un stabilu zvejniecības veidu, piemēriem; labas prakses, mazapjoma zvejniecības pārstāvju īstenoto projektu, kas finansēti no ES atbalsta līdzekļiem, piemēriem. Informācijas bāzi varēs izmantot ne tikai visi tieši projekta darbībā iesaistītie mazapjoma zvejniecības pārstāvji, bet arī visas citas personas.

- Saorganizētas konferences Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Polijā. Konferenču laikā tiks tiešā veidā veidoti sakari ar mazapjoma zvejniecības pārstāvjiem, attīstīta sadarbība starp projekta izglītojošo valstu pārstāvjiem, prezentēti informācijas materiāli un sniegti piedāvājumi par turpmāko darbību.