Atbalsts

EJZF ir jūrlietu un zivsaimniecības fonds, kas darbosies no 2014. līdz 2020. gadam.

Tas ir viens no pieciem ES strukturālajiem un investīciju fondiem, kuri papildina cits citu un kuru mērķis ir veicināt izaugsmi, ekonomikas atlabšanu un nodarbinātību Eiropā.

Šis fonds:

  • palīdz zvejniekiem pāriet uz ilgtspējīgas zvejas modeli;
  • palīdz piekrastes iedzīvotājiem dažādot saimniecisko darbību;
  • finansē projektus, kuros tiek radītas jaunas darbvietas un uzlabota dzīves kvalitāte Eiropas piekrastes apgabalos;
  • padara finansējumu pieejamāku.

Kā tas strādā

Valstis jauno fondu izmanto, lai papildinātu valsts finansējumu un tā līdzfinansētu projektus.

  • Katrai valstij piešķir daļu no fonda kopējā budžeta, pamatojoties uz tās zivsaimniecības nozares lielumu.
  • Tad katra valsts sagatavo darbības programmu English (en) , kurā paskaidrots, kā tā plāno izmantot piešķirto naudu.
  • Kolīdz Komisija apstiprinājusi šo programmu, valsts iestādes var izvēlēties finansējamos projektus.
  • Valsts iestādes kopā ar Komisiju ir atbildīgas par programmas īstenošanu.

Kā saņemt EJZF finansējumu

Lai noskaidrotu, vai jūsu projekts var saņemt EJZF atbalstu:

  • vērsieties kompetentajā valsts iestādē pdf - 141 KB [141 KB] , kuras ziņā ir darbības programmas English (en) vadība jūsu valstī.
  • Tad veiciet attiecīgās pieteikuma iesniegšanas procedūras, lai vadošā iestāde var pārbaudīt jūsu projekta piemērotību un to, vai tas atbilst attiecīgajiem atlases kritērijiem un ieguldījumu prioritātēm.

Kopīgo noteikumu regula

Lai izdotos maksimāli efektīvi izmantot Eiropas strukturālos un investīciju fondus, kuri ietver kohēzijas politikas, lauku attīstības un zivsaimniecības finanšu instrumentus, Padome 2013. gada decembrī pieņēma Kopīgo noteikumu regulu ((EU) Nr. 1303/2013). Regulā paredzēti kopīgi noteikumi visiem Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem. To vidū ir noteikumi par nosacījumiem, izpildes kontroli, pārraudzības, ziņojumu sniegšanas un novērtēšanas kārtību, kā arī par atbilstību.

Vairāk informācijas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_lv.htm