Toetus

EMKF on fond, mille eesmärk on ELi merendus- ja kalanduspoliitika elluviimine ajavahemikus 2014–2020.

See on üks viiest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist, mis täiendavad üksteist ning püüavad edendada majanduskasvule ja töökohtade loomisele tuginevat taastumist Euroopas.

Fondiga

  • aidatakse kaluritel minna üle säästvale kalapüügile;
  • toetatakse rannikukogukondi oma majanduse mitmekesistamisel;
  • rahastatakse projekte, mille raames luuakse uusi töökohti ja parandatakse Euroopa rannikualade elukvaliteeti;
  • lihtsustatakse taotlejate juurdepääsu rahalistele vahenditele.

Kuidas see toimib?

Fondi kasutatakse projektide kaasrahastamiseks koos liikmesriikidega.

  • Igale riigile eraldatakse osa fondi kogueelarvest, tuginedes tema kalandustööstuse suurusele.
  • Iga riik koostab seejärel rakenduskava English (en) , milles näidatakse, kuidas raha kavatsetakse kasutada.
  • Kui komisjon kava heaks kiidab, siis on juba riiklike ametiasutuste pädevuses otsustada, milliseid projekte rahastatakse.
  • Riiklikud ametiasutused ja komisjon vastutavad ühiselt rakenduskava rakendamise eest.

Juurdepääs EMKFi rahalistele vahenditele

Selleks et teada saada, kas Teie projekt on EMKFi raames rahastamiskõlblik:

  • kontrollige seda kõigepealt riiklikult ametiasutuselt pdf - 141 KB [141 KB] , kes vastutab rakenduskava English (en) haldamise eest Teie riigis;
  • seejärel järgige asjakohast taotlemise korda, et korraldusasutus saaks kontrollida Teie projekti rahastamiskõlblikkust ning seda, kas see vastab asjakohastele valikukriteeriumidele ja investeerimisprioriteetidele.

Ühissätete määrus

Selleks et võimalikult palju suurendada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (mis hõlmavad ühtekuuluvuspoliitika, maaelu arengu ja kalanduse rahastamisvahendeid) tõhusust, võttis nõukogu vastu ühissätete määruse ((EL) nr 1303/2013). Määruses sätestatakse kõiki Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde käsitlevad ühised eeskirjad. See hõlmab sätteid, mis käsitlevad tingimuslikkust ja tulemuslikkuse hindamist ning seiret, aruandlust, hindamist ja abikõlblikkust hõlmavat korda.

Rohkem informatsiooni http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_et.htm