Meie kohta

Ühendus „Šilutės žuvininkystės vietos veiklos grupė“ (Šilutė kalanduse kohalik tegevusgrupp) on mittetulunduslik avalik juriidiline isik, mis on asutatud 1. septembril 2008.a .

Ühenduse peamisteks eesmärkideks on kaasata kalanduspiirkonna elanikkond, tegutseda vahendajana oma liikmete, kohalike ja riiklike ametiasutuste vahel, valmistada ette ning korraldada erinevaid projekte / kalanduse programme / strateegiaid rakendades kalandussektori arengu eesmärke ja ülesandeid, mobiliseerides inim- ja materiaalsed ressursid oma eesmärkide saavutamiseks.

Ühenduse liikmete hulka kuuluvad nii füüsilised, kui ka juriidilised isikud, kes on seotud kalandusega ja aitavad kaasa organisatsiooni põhikirjaliste eesmärkide ning ülesannete saavutamisel.

Käesoleval ajal on ühingul 12 liiget – 10 juriidilist isikut, kalandussektoris tegutsevat ettevõtet ja 2 füüsilist isikut.

Lühidalt tegevusest:

2015.aastal viis ühendus ellu projekti nr 3KOL2-3-14-01-PR001 „Kalanduse ja vesiviljelustoodangu realiseerimise turu arendamine selle kasutamise edendamise ja innustamise teel“ vastavalt Leedu kalandussektori tegevuskavale aastatel 2007-2013 – kolmanda prioriteetse suuna „Ühist huvi pakkuvad meetmed‟ meetme „Ühistegevus“ tegevuse valdkonna „Uute kalanduse ja vesiviljeluse toote turgude arendamine ja reklaamikampaaniad‟, mida rahastati Euroopa kalandusfondist ja Leedu eelarvest. Projekti raames jooksul toimus kolm näitust Inglismaal, Poolas ja Lätis.

2014-2015 aastal osales ühendus partnerina Itaalia poolt organiseeritud projektis „Sustainable and Holistic Approaches to Development in European Seaboards“ (SHADES).

2013-2015 aastal valmistas ühendus ette koolitusmaterjalid riiklikule eelarvelisele asutusele „Šilutės žemės ūkio mokykla“ (Šilutėse põllumajanduskool) vastavalt teenuste osutamise lepingule: „Vesiviljeluse hüdrokeemia‟ ja „Kalade tervis, haiguste ennetamine ja ravi‟.

2013-2014 aastal osutas ühendus konsultatsiooniteenuseid Tauragėse piirkonna omavalitsuse administratsioonile, mis viis ellu kaks kohaliku arengu projekti, mida rahastas Euroopa Kalandusfond (EKF).

Teostatava projekti kohta

2015.a septembril esitas ühendus „Šilutės žuvininkystės vietos veiklos grupė“ (Šilutė kalanduse kohalik tegevusgrupp) avalduse vastavalt meetmele ‘Marine protected areas: network(s) for enhancement of sustainable fisheries in the EU Mediterranean waters’, a pilot project ‘support measures for small-scale fishing’ and a Preparatory Action ‘Guardians of the Sea’.

Alates jaanuarist 2016 alustati projekti „Läänemere ranniku riikide väikesemahulise kalapüügi sektori omavahelise koostöö arendamine, rakendades parimate tavade vahetamist uuringukoosolekutel ja küberruumis infobaasi loomise meetodide kaudu“ rakendamist, mida rahastab ühendus ja Euroopa Liit lepingu alusel: „Pilot Project ‘Support Measures for Small -Scale Fishing’  AGREEMENT NUMBER – MARE/2014/04 – SI2.723898.

Peamine projekti eesmärk on luua tingimusi Läänemere ranniku riikide väikesemahulise kalapüügi sektori esindajatele koostöö arendamiseks ja informatiivsuse suurendamiseks.

Eriprojekti eesmärgid:

  • Arendada rahvusvahelist väikesemahulise kalapüügi sektori koostööd ja heade tavade vahetamist
  • Luua virtuaalne infobaas väikesemahulise kalatööstuse sektori informatiivsuse suurendamiseks
  • Süstematiseerida ja analüüsida kalapüügi ettevõtlusega seotud informatsiooni, luues võimalusi väikesemahulise kalapüügi sektori esindajatele osaleda aktiivselt konsulteerimis- ja otsustamisprotsessides, mida rakendatakse uue piirkondliku kalanduspoliitika kohaselt.

Projekti rakendamise käigus teostatavad tegevused:

  1. Ettevalmistustööd
  2. Projekti haldustegevus
  3. Koostöö arendamise tegurid
  4. Virtuaalruumis informatsiooni baasi loomine ja haldamine

Eeldatavad tulemused:

– Korraldada sissejuhatavad õppereisid Külastuse põhimõtte – kohtuda kõikidega projekti sihtpoolte väikesemahulise kalapüügi esindajatega või neid esindatavate asutuste esindajatega, selgeks teha nende põhilised vajadused ja püüdlused.

– Luua infobaas virtuaalruumis Infobaasis salvestatakse ja säilitatakse infot/analüüsi/pakkumisi: kalapüügiga seotud reguleerivad määrused Leedus, Eestis, Poolas ja Lätis; Euroopa Liidu toetusfondidest rahastatud programmid ja kutsed avalduste esitamiseks; kalapüügi äri uuendused; hea tavaga ratsionaalse ja säästva kalapüügi meetodi rakendamise näited, hea tavaga väikesemahulise kalapüügi esindajate elluviidud projektid, mis oli rahastatud EL toetusfondide vahenditest, näited.   Infobaasile on juurdepääs mitte ainult kõigil projekti tegevustega otseselt seotud väikesemahulise kalapüügi esindajatel, vaid ka kõigil teistel isikutel.

– Konverentse on korraldanud Leedus, Lätis, Eestis ja Poolas. Konverentside käigus suheldakse otseselt väikesemahulise kalapüügi esindajatega, arendatakse koostöö projekti sihtpoolte esindajate vahel, esitatakse infomaterjale ja ettepanekuid edasiseks tegevuseks.