Apie mus

Asociacija „Šilutės žuvininkystės vietos veiklos grupė“ yra ne pelno siekiantis viešas juridinis asmuo,  įsteigtas 2008 m. rugsėjo 1 d..

Asociacijos pagrindiniai tikslai –  telkti žuvininkystės regiono gyventojus, veikti kaip tarpininkas tarp asociacijos narių, vietos valdžios ir nacionalinių institucijų, rengti ir organizuoti įvairius projektus/žuvininkystės programas/strategiją, įgyvendinant žuvininkystės sektoriaus plėtros tikslus ir uždavinius, telkiant materialinius ir žmogiškuosius resursus tiems tikslams įgyvendinti.

Asociacijos nariai yra tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, susiję su žuvininkyste ir padedantys įgyvendinti organizacijos įstatuose numatytus tikslus ir uždavinius.
Šiuo metu asociacijoje yra 12 narių – 10 juridinių asmenų, žuvininkystės srityje veikiančių įmonių ir 2 fiziniai asmenys.

Trumpai apie veiklą:
Asociacija 2015 metais įgyvendino projektą Nr. 3KOL2-3-14-01-PR001 „Žuvininkystės ir akvakultūros produkcijos realizavimo rinkos plėtra, populiarinant ir skatinant jų vartojimą“, pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos srities „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų naujų rinkų plėtra ir skatinimo kompanijos, finansuoto iš Europos žuvininkystės fondo bei Lietuvos biudžetų, kurių metu surengė tris parodas Anglijoje, Lenkijoje ir Latvijoje.
2014-2015 metais įstaiga kaip partneris dalyvavo įgyvendinant Italijos rengtą projektą „Sustainable and Holistic Approaches to Development in European Seaboards“ (SHADES).
2013-2015 metais įstaiga pagal paslaugų teikimo sutartis Valstybei biudžetinei įstaigai „Šilutės žemės ūkio mokykla“ parengė mokymo medžiagas: „Akvakultūros hidrochemija“ ir „Žuvų sveikata, ligos, jų prevencija ir gydimas“.
2013-2014 metai įstaiga suteikė konsultavo paslaugas Tauragės rajono savivaldybės administracijai, kuri įgyvendino 2 Vietos veiklos projektus, finansuotus iš Europos žuvininkystės fondo (EŽF).

Apie projektą

2015 m. rugsėjo mėn. asociacija „Šilutės žuvininkystės vietos veiklos grupė“ pateikė paraišką  pagal priemonę ‘Marine protected areas: network(s) for enhancement of sustainable fisheries in the EU Mediterranean waters’, a pilot project ‘support measures for small-scale fishing’ and a Preparatory Action ‘Guardians of the Sea’.

Nuo 2016 m. sausio mėn. Pradėtas įgyvendinti projektas „Baltijos kranto šalių smulkiosios žvejybos sektoriaus bendradarbiavimo plėtojimas, taikant gerosios praktikos ketimąsi pažintinių susitikimų metu ir informacinės bazės sukūrimą virtualioje erdvėje metodus“, finansuojamas asociacijos ir Europos Sąjungos lėšomis pagal sutartį „Pilot Project ‘Support Measures for Small -Scale Fishing’  AGREEMENT NUMBER – MARE/2014/04 – SI2.723898.

Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti sąlygas Baltijos kranto šalių smulkiosios žvejybos sektoriaus atstovų bendradarbiavimo plėtrai ir jų informatyvumo didinimui.

Specialieji projekto tikslai:

  • Plėtoti tarptautinė smulkiosios žvejybos sektoriaus bendradarbavimą ir gerosios praktikos keitimąsi;
  • Sukurti virtualią informacinę bazę smulkiosios žvejybos sektoriaus atstovų informatyvumui didinti;
  • Sisteminti ir analizuoti su žvejybos verslu susijusią informaciją, sudarant galimybes smulkiosios žvejybos sektoriaus atstovams aktyviau dalyvauti konsultavimo ir sprendimų priėmimo procesuose, vykdomuose pagal naują regionalizuotą žuvininkystės politika.

Projekto metu įgyvendinamos veiklos:

  1. Paruošiamieji darbai:
  2. Projekto administravimo veikla:
  3. Bendradarbiavimo plėtojimo veiksmai:
  4. Informacinės bazės virtualioje erdvėje sukūrimas ir administravimas:

Planuojami rezultatai:

– Suorganizuoti įvadiniai pažintiniai vizitai. Vizitų organizavimo esmė – susitikti su visų projekto tikslinių šalių smulkios žvejybos atstovų ar juos atstovaujančių organizacijų atstovais, išsiaiškinti pagrindinius poreikius bei siekiamybes.

– Sukurta informacinė baze virtualioje erdvėje. Informacinėje bazėje bus kaupiama ir talpinama informacija/analizes/pasiūlymai: susijusi su žvejybą reglamentuojančių aktų Lietuvoje, Estijoje, Lenkijoje ir Latvijoje; Europos sąjungos paramos fondų finansuojamas programas, ir kvietimus teikti paraiškas; žvejybos verslo naujoves; gerosios praktikos, taikant racionalų ir tvarų žvejybos būdą, pavyzdžiai; gerosios praktikos, smulkiosios žvejybos atstovų įgyvendintų projektų, finansuotų iš ES paramos lėšų, pavyzdžiai. Informacine baze galės naudotis ne tik visi tiesiogiai įtraukti į projekto veiklą smulkiosios žvejybos atstovai, bet ir visų kiti asmenys.

– Suorganizuotos konferencijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje. Konferencijų metu bus tiesiogiai bendraujama su smulkiosios žvejybos atstovais, plėtojamas bendradarbiasimas tarp projekto tikslinių šalių atstovais, pristatoma informacinė medžiaga ir teikiami pasiūlymai dėl tolimesnės veiklos.